top of page

Salaatix Oy tietosuojaseloste

Salaatix Oy on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään henkilötiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan miten Salaatix Oy kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Tässä selosteessa viittaamme ”valtuuttajalla” asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaiden työntekijöihin tai muihin asianomaisiin osapuoliin, kuten esimerkiksi tosiasiallisiin edunsaajiin, valtuutettuihin edustajiin ja vastuuhenkilöihin. Tämä tietosuojaseloste sisältää seuraavat asiat:

 1. Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän tiedot

 2. Rekisterin tietolähteet

 3. Rekisterin tietosisältö

 4. Henkilötietojen käyttö

 5. Henkilötietojen luovutus

 6. Henkilötietojen suojaaminen

 7. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

 8. Henkilötietojen säilytysaika

 9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

 10. Yhteydenotto

1. Rekisterin nimi ja rekisterinpitäjän tiedot

Rekisterin nimi:

Salaatix Oy asiakasrekisteri

Asiakasrekisterin rekisterinpitäjä:

Salaatix Oy (y-tunnus 1573352-2)

Asiakasrekisterin yhteyshenkilö:
Miikka Ojala
CEO

Salaatix Oy
Sortintie 5, 21290 Rusko
+358 44 596 9836

tilaukset@salaatix.fi

2. Rekisterin tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään tai niitä saadaan valtuuttajan tuotteiden tai palveluiden käytöstä. Salaatix Oy tarvitsee toisinaan lisätietoja, jotta voimme varmistaa saamiemme tietojen ja rekisterin oikeellisuuden.

Lisäksi henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, sekä muilta kolmansilta osapuolilta kuten palveluntarjoajilta, joiden kanssa tai joiden kautta rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin henkilötiedot jaotellaan seuraavasti:

 • Tuntemistiedot; henkilötunnus ja nimi, tarvittaessa oikeus kerätä ja dokumentoida tuntemistiedot esimerkiksi ottamalla kopio passista, ajokortista tai muusta vastaavasta.

 • Yhteystiedot; puhelinnumerot ja osoitteet, mukaan lukien sähköpostiosoiteet, postiosoite.

 • Asema tai tehtävänimike; valtuutukseen tai toimeksiantoon liittyen henkilön yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike ko. yrityksessä tai organisaatiossa.

 • Henkilön suoramarkkinointiluvat ja –kiellot.

4. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietoja käytetään lakisääteisten ja sopimusten mukaisten velvollisuuksien täyttämiseen, tarjouksien, neuvonnan ja palvelun tarjoamista ja toteuttamista varten. Käsittely liittyy asiakassuhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen, palvelujen ja tuotteiden tarjoamiseen, riskienhallintaan, myyntiin ja toimittamiseen sekä palvelujen ja tuotteiden kehittämiseen ja laskutukseen.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja
uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös
suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa. Henkilötietoja käsitellään myös mahdollisten reklamaatioiden ja muiden vaatimusten selvittämisen edellyttämissä tarkoituksissa. 
Tietyissä tilanteissa valtuuttajilta on pyydetty suostumus henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi markkinointitarkoituksissa tai erityisryhmien tietojen käsittelyä varten. Suostumuspyyntö sisältää tietoa kyseisten tietojen käsittelystä. Valtuuttajalla on oikeus peruuttaa suostumus.

5. Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa muille tahoille, kuten viranomaisille, tavaran- tai palveluntuottajille sekä liikekumppaneille. Palvelun tarjoaminen, toimeksiannon noudattaminen ja valtuutus voivat edellyttää henkilötietojen luovuttamista kolmansille osapuolille. Tällöin Salaatix Oy varmistaa, että asiaan kuuluvia salassapitovelvoitteita noudatetaan. Tietoja luovutetaan vain toimeksiannon edellyttämässä laajuudessa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille rekisterinpitäjälle olevien lakiin tai määräyksiin perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi tai viranomaisten lakiin perustuvien luovutuspyyntöjen mukaisesti.

6. Henkilötietojen suojaaminen

Henkilötietojen suojaaminen ja salassapito on Salaatix Oy:n liiketoiminnan peruste. Käytössä on
asianmukaiset tekniset, organisatoriset ja hallintoon liittyvät turvallisuusmenettelyt, jolla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja
tuhoamisen varalta.

7. Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeudet

Rekisteröitynä on seuraavat oikeudet liittyen Salaatix Oy:n hallussa oleviin henkilötietoihin:

a) oikeus pyytää pääsy henkilötietoihisi ja tutustua hallussamme oleviin henkilötietoihisi, mikäli
lainsäädäntö, muiden henkilöiden yksityisyyden suoja tai liikesalaisuudet eivät sitä rajoita.

b) oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin, ellei lainsäädäntö sitä rajoita.

c) oikeus pyytää tietojen poistamista, mikäli:

   i. peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.

   ii. vastustat tietojen käsittelyä eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä.

   iii. vastustat tietojen käsittelyä suoramarkkinoinnissa.

   iv. tietojen käsittely on lainvastaista.

v. kyse on alaikäisen henkilötiedoista eikä käsittelyn jatkamiselle ole perusteltua syytä.

d) oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

e) oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella.

f) oikeus tietojen siirrettävyyteen.


Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Salaatix Oy voi säilyttää ja käyttää tietojasi, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riitaasioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöön panemiseksi. Salaatix Oy:llä voi olla alan lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää henkilötiedot asiakassuhteen ajan ja mahdollisesti sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esim lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi tai oikaisuvaateiden käsittelemiseksi.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Salaatix Oy säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai niin kauan kuin laki ja säädökset niin edellyttävät. Salaatix Oy säilyttää tietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan sopimuksen ja/tai valtuutuksen täytäntöön
panemiseksi ja niin kauan kuin lakien ja säännösten mukaiset tiedon säilyttämistä koskevat vaatimukset niin edellyttävät. Jos Salaatix Oy säilyttää tietojasi muihin tarkoituksiin, kuin sopimuksen ja/tai valtuutuksen täytäntöön panemiseen, säilytämme tietoja vain jos se on kyseisen tarkoituksen kannalta tarpeellista ja/tai laissa ja säännöksissä määrättyä.

9. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Salaatix Oy kehittää ja parantaa palveluita, tuotteita ja verkkosivuja jatkuvasti, joten tietosuojaselosteeseen saatetaan ajoittain tehdä muutoksia. Tietosuojaselosteessa ei rajoiteta tietosuojalain mukaisia oikeuksia. Jos tietosuojaselosteeseen tehdään merkittäviä muutoksia, annamme siitä selkeän ilmoituksen silloin, kun sovellettava laki niin edellyttää.

 

Lue tietosuojaseloste säännöllisesti, jotta saat tietoa mahdollisista muutoksista.

10. Yhteydenotto

Yhteydenotot kaikissa tietosuojaseloste –asioissa kohdan 1. rekisterinpitäjään. Voit myös tarvittaessa ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen.

bottom of page